FUNDUSZE UE

 • [korekty finansowe. zwrot środków UE]
  • Posiadam unikalne doświadczenie w sprawach obrony beneficjentów przed utratą środków unijnych (korekty finansowe, postępowania w sprawie zwrotu środków).
  • Nieprzerwanie od 2007 r. zajmuję się problematyką korekt finansowych i zwrotu środków. Przez kilka lat pracowałem w instytucji dokonującej korekt finansowych i odzyskującej środki unijne od beneficjentów. Obecnie nieprzerwanie od 2011 r. bronię beneficjentów przez utratą dofinansowania unijnego z projektów.
  • Doradzałem i reprezentowałem beneficjentów w sprawach związanych z około dwustu projektami – wielokrotnie broniąc dofinansowania o znacznej wartości (najwyższa obroniona korekta finansowa to niespełna 60 000 000 PLN).
  • Brałem udział w precedensowych sprawach z zakresu korekt finansowych i zwrotu środków UE, a w decyzjach określających kwotę dofinansowania do zwrotu, czy wyrokach sądów wielokrotnie cytowane są moje publikacje. 
  • Jestem autorem pierwszej rozprawy doktorskiej w Unii Europejskiej poświęconej sądowo-administracyjnej  kontroli korekty finansowej nałożonej na beneficjenta środków unijnych, w ramach której przeanalizowałem ponad 600 wyroków istotnych w sprawach korekt finansowych i zwrotów środków.
  • Jestem współautorem pierwszej publikacji książkowej dla praktyków dotyczącej korekt finansowych nakładanych za nieprawidłowości związane z naruszeniem prawa zamówień publicznych.
  • Z zakresu korekt finansowych i zwrotu środków UE przeprowadziłem ponad 100 szkoleń.
 • [sankcje wobec beneficjentów]
  • Wspieram beneficjentów nie tylko w sprawach związanych z utratą dofinansowania unijnego na skutek nałożonych korekt finansowych, czy żądania zwrot środków, ale również w sprawach związanych z dalszymi konsekwencjami związanymi z naruszeniami, do których doszło w projekcie.
  • Reprezentuję beneficjentów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Podejmuję działania celem niewpisania beneficjenta na listę podmiotów wykluczonych z możliwości uzyskiwania środków unijnych oraz wykreślenia beneficjenta z listy, jeżeli został na nią wpisany.
  • Konsultuję również kwestię zagrożenia beneficjenta odpowiedzialnością karną na okoliczność wystąpienia ewentualnych przestępstw związanych z uzyskaniem, rozliczeniem lub zachowaniem środków z dofinansowania UE.
 • [kontrole]
  • Reprezentuję beneficjentów środków unijnych w toku kontroli projektów wykonywanych przez instytucje przyznające środki UE, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biura Antykorupcyjne, regionalne izby obrachunkowe.
  • Sporządzam zastrzeżenia do ustaleń z kontroli.
  • Asystuję beneficjentom (jako kontrolowanym) w toku przeprowadzenia kontroli, w tym konsultuję treść wyjaśnień udzielanych przedstawicielom organu kontroli.
 • [zamówienia publiczne w projektach]
  • Kompleksowo wspieram beneficjentów w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zamówieniowych finansowanych ze środków zagranicznych, w tym z funduszy UE – niezależnie od tego, czy zamówienia udzielane są zgodnie z Prawem zamówień publicznych, czy zasadą konkurencyjności lub inną wymaganą przez instytucję udzielającą dofinasowania procedurą zamówieniową.
  • Doradzam w zakresie problemów prawnych i sporów związanych z wykonaniem umowy o zamówienie, w tym opiniuję zasadność aneksowania umów o zamówienie. 
  • Sporządzam dedykowane procedury zakupowe (regulaminy udzielania zamówień) pozwalające udzielić zamówień w projekcie zgodnie z wszystkimi obwiązującymi zasadami i wymogami.
 • [ekspertyzy prawne]
  • Sporządzam ekspertyzy prawne najczęściej dotyczące zawiłych problemów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych. Analiza prawna przeprowadzona w treści ekspertyzy prowadzi do określenia rekomendacji, których wdrożenie pozwala na zrealizowanie projektu oraz uniknięcie negatywnych dla beneficjenta konsekwencji, w tym utraty środków z dofinansowania unijnego, względnie do określenia rekomendacji wskazujących na optymalną ścieżkę postępowania ograniczającą występujące ryzyka.
  • W swojej dotychczasowej pracy zawodowej sporządziłem kilkadziesiąt ekspertyz prawnych odnoszących się do najbardziej skomplikowanych problemów prawnych związanych z projektami UE.
  • Ekspertyzy prawne sporządzam nie tylko na rzecz wnioskodawców i beneficjentów, ale również na rzecz instytucji przyznających środki unijne oraz na rzecz organów i instytucji kontroli.
 • [bieżące doradztwo prawne w zakresie projektów UE]
  • Udzielam bieżącego wsparcia prawnego w zakresie projektów unijnych.
  • Audytuję wnioski o dofinansowanie pod kątem spełniania warunków konkursowych, ustalam status przedsiębiorstw, oceniam kwalifikowalność projektów i wydatków, oceniam dopuszczalność udzielenia wsparcia w świetle przepisów o pomocy publicznej.
  • Doradzam w toku realizacji projektów. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu wsparcia prawnego w realizacji projektów unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (energetyka, IT i telekomunikacja, kolej, drogi, wodociągi, ochrona środowiska, infrastruktura sportowa), projektów B+R oraz projektów „miękkich”.
 • [negatywna ocena wniosku o dofinansowanie]
  • Oceniam (dla wnioskodawców) zasadność negatywnej oceny zgłoszonego w konkursie projektu.
  • Sporządzam protesty i skargi oraz reprezentuję wnioskodawców w postępowaniach związanych z nieprzyznaniem środków UE.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • [oferta dla zamawiających]
  • Doradzam zamawiającym na każdym etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w grupowaniu zamówień, szacowaniu wartości zamówienia oraz ustalaniu właściwego trybu udzielenia zamówienia.
  • Przygotowuję niezbędne dokumenty zamówienia, w tym: ogłoszenia, SWZ, czy umowę o zamówienie.
  • Wspieram zamawiających w toku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w każdym zakresie merytorycznym, w tym formułuję odpowiedzi na pytania wykonawców, opiniuję modyfikację dokumentów zamówienia, biorę udział w ocenie ofert.
  • Sporządzam opinie w związku z problemami prawnymi występującymi w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające rekomendacje mające na celu zdiagnozowanie oraz uniknięcie ryzyk, względnie ograniczenie ich ewentualnych skutków.
  • Opiniuję zasadność zmian umowy o zamówienie.
  • Reprezentuję zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  • Negocjuję w imieniu zamawiających, w tym warunki ugód i doradzam zamawiającym w toku sporów z wykonawcami i podwykonawcami.
  • Wspieram zamawiających podczas kontroli udzielonych zamówień przez instytucje przyznające środki UE, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, regionalne izby obrachunkowe.
 • [oferta dla wykonawców]
  • Analizuję dokumentacje zamówienia (w tym SWZ oraz wzór umowy o zamówienie) w kontekście określenia ryzyk dla wykonawcy.
  • Sporządzam wnioski do zamawiających o wyjaśnienie dokumentacji zamówienia, w tym wnioski o zmianę postanowień dokumentacji zamówienia, jeżeli te naruszają równe traktowanie wykonawców, uczciwą konkurencję lub interes klienta.
  • Wspieram wykonawców, w kwestiach prawnych i formalnych, w pracy nad sporządzeniem oferty.
  • Reprezentuję wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  • Negocjuję w imieniu wykonawców, w tym warunki ugód i doradzam wykonawcom w sporach z zamawiającymi oraz podwykonawcami.

POMOC PUBLICZNA

 • [postępowania notyfikacyjne]
  • Reprezentuję beneficjentów środków pomocy publicznej w postępowaniach notyfikujących pomoc do organów krajowych oraz Komisji Europejskiej.
  • Doradzam beneficjentom w toku postępowań notyfikacyjnych.
 • [ocena występowania i zgodności]
  • Analizuję występowanie pomocy publicznej.
  • Oceniam zgodność środka pomocy publicznej z przepisami krajowymi oraz prawem UE.
 • [zwrot pomocy publicznej]
  • Oceniam sposób wykorzystania środka pomocy publicznej oraz ryzyko ustalenia nieprawidłowości oraz obowiązku zwrotu uzyskanej pomocy publicznej.
  • Reprezentuję beneficjentów pomocy publicznej w postępowaniach dotyczących obowiązku jej zwrotu.
 • [doradztwo]
  • Doradzam we wszystkich istotnych kwestiach związanych z prawidłowym uzyskaniem pomocy publicznej, w tym dokonuję ustalenia statusu przedsiębiorstwa, oceniam relacje pomiędzy przedsiębiorstwami i ich wpływ na możliwość uzyskania, wartość i dopuszczalną intensywność pomocy publicznej.
  • Oceniam możliwość łączenia ze sobą różnych rodzajów pomocy publicznej oraz ryzyko przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis oraz pomocy dotyczącej COVID-19).
  • Doradzam w zakresie sprawozdawczości, rozliczenia oraz wspieram beneficjentów pomocy publicznej podczas kontroli. 

FINANSE PUBLICZNE I GOSPODARKA KOMUNALNA

 • [dyscyplina finansów publicznych] 
  • Reprezentuję obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed regionalnymi, międzyresortowymi i Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
  • Sporządzam procedury mające na celu uniknięcie odpowiedzialności kierownictwa organów administracji publicznej za delikty dyscypliny finansów publicznych.
  • Sporządzam opinie mające na celu określenie ścieżki działania wyłączającej ryzyka naruszeń prowadzących do odpowiedzialności za delikt dyscypliny finansów publicznych.
 • [dokumenty wewnętrze i regulaminy]
  • Sporządzam dedykowane regulaminy zakupowe dla podmiotów niebędących zamawiającymi w rozumieniu Pzp (głównie przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność w sektorach infrastrukturalnych), którzy zobowiązani są do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wydatkowaniu środków publicznych.
  • Sporządzam dedykowane regulaminy udzielania zamówień do 130 000 zł dla zamawiających w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
  • Sporządzam dedykowane regulaminy związane z organizacją procesu zamówieniowego, w tym regulaminy prac komisji przetargowych i zamówieniowych.
 • [doradztwo]
  • Doradzam w sprawach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym opiniuję zgodność działań klienta z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Określam ryzyka w tym zakresie oraz formułuję rekomendacje pozwalające ich uniknąć.
  • Doradzam podmiotom prowadzącym gospodarkę komunalną, w tym w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z jej prowadzeniem, wydatkowaniem środków publicznych, zamówień in house oraz w zakresie wymogów związanych z pomocą publiczną na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.