Doradztwo prawne

„W imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu udzielam referencji Panu Grzegorzowi Karwatowiczowi – jako prawnikowi posiadającemu najwyższe kompetencje w dziedzinie zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. (…) Wyjaśnienia zawierały szczegółową ocenę prawną, a każde zajęte stanowisko potwierdzone zostało orzecznictwem, w tym nie tylko orzeczeniami sądów krajowych, ale również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Instytucja przyznająca środki unijne, po analizie wyjaśnień, odstąpiła od dokonania korekty finansowej”.

Jarosław Lisewski
Za-ca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Wszystkie usługi jako świadczył dla naszej Spółki Pan Grzegorz Karwatowicz wykonane były na najwyższym eksperckim poziomie. Dlatego też rekomendujemy Pana Grzegorza Karwatowicza jako sprawdzonego prawnika w zakresie prawa UE (fundusze UE; pomoc publiczna), procedur zamówieniowych (zakupowych) oraz regulacji prawnej związanej z wydatkowaniem środków publicznych”.

Paweł Przychodzień, Norbert Sienicki
Stoen Operator Sp. z o.o.

„Informuję, że Krajowe Centrum Pracy sp. z o. o. współpracuje z Panem Grzegorzem Karwatowiczem, który świadczy na rzecz naszej Spółki usługi doradztwa prawnego w zakresie: prawa UE (fundusze unijne), postępowania administracyjnego oraz prawa umów. Dotychczasowa współpraca z Panem Grzegorzem Karwatowiczem zasługuje na najwyższą ocenę. Pan Grzegorz Karwatowicz to posiadający ekspercką wiedzę, rzetelny i zaangażowany w sprawy naszej Spółki prawnik”.

Dariusz Kapusta
Prezes Zarządu Krajowe Centrum Pracy sp. z o. o.

„Ze względu na sposób świadczenia usług oraz uzyskanie pozytywnego dla ASP rozstrzygnięcia rekomendujemy Pana Grzegorza Karwatowicza jako godnego uwagi eksperta w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa UE, zwłaszcza w zakresie obrony przez korektami finansowymi”

Robert Bernisz
Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

„Po zapoznaniu się z zastrzeżeniami do Informacji pokontrolnej IZ uznała zawartą w nich argumentację i odstąpiła od nałożenia korekty finansowej (pomniejszenia wydatków) …W związku z powyższym polecam Pana Grzegorza Karwatowicza jako osobę rzetelną, z ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych, w szczególności tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej”.

Katarzyna Zapał
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

„Ekspercka wiedza z zakresu prawa UE i funduszy unijnych oraz rzetelność i zaangażowanie Pana Grzegorza Karwatowicza zawsze prowadziły do osiągnięcia założonych rezultatów”

Łukasz Jesis
Prezes Zarządu Xopero Software S.A.

„Potwierdzam najwyższe kompetencje Pana Grzegorza Karwatowicza w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych oraz regulacji związanych z gospodarowaniem środkami zagranicznymi pochodzącymi z budżetu UE. Posiadana przez Pana Grzegorza Karwatowicza wiedza, osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie pozwalały na rozwiązanie wielu skomplikowanych problemów prawnych związanych przedmiotowo z zamówieniami publicznymi oraz gospodarowaniem środkami publicznymi”

Ireneusz Ratuszniak
Dyrektor Departamentu RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

„…poświadczam, że Grzegorz Karwatowicz zrealizował zlecenia poprzez sporządzenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnych projektów: (…). Przygotowane zastrzeżenia do powyższych informacji pokontrolnych pozwoliły na uniknięcie korekt finansowych”

Andrzej Woźny
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

„Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udziela referencji Panu Grzegorzowi Karwatowiczowi (…) na podstawie zrealizowanych umów na wykonanie ekspertyz z obszaru nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (…) Ekspertyzy zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami tj.: terminowo, rzetelnie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”

Karina Bedrunka
Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

„Prawnik Grzegorz Karwatowicz oraz jego współpracownicy świadczyli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze następujące usługi doradztwa prawnego:

  1. sporządzenie raportu z analizy prawnej w sprawie oceny, czy istnieje prawna dopuszczalność „przywrócenia” do realizacji projektu unijnego…,
  2. przygotowanie argumentacji potwierdzającej dopuszczalność zawarcia ugody w ramach sporu wiązanego z realizacją umowy o zamówienie…,
  3. przeprowadzenie audytu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia oaz przeprowadzenia przetargu nieogranicz0nego (…) – przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”,
    Wszystkie usługi zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i na eksperckim poziomie oraz przyniosły wymierne korzyści”.

Bartosz Zbaraszczuk
Zastępca Dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

„Obie usługi zostały wykonane w sposób w pełni profesjonalny. Weryfikacja dokumentacji przetargowej została wykonana w sposób bardzo szczegółowy, a informacja z jej przeprowadzenia zawierała wiele celowych uwag i rekomendacji. Jeżeli zaś chodzi o opinię prawną, to stanowi ona wyczerpujące źródło argumentacji (liczy 25 stron) na rzecz tezy, iż brakuje podstawy do nałożenia korekty finansowej w projekcie unijnym”.

Andrzej Kostyński
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Miejskiego Zarządu Dróg W Bielsku Białej

„Wiedza Pana Grzegorza Karwatowicza, znajomość zagadnień regulaminowo – prawnych a także rozeznanie w orzecznictwie sądowym i KIO dotyczącym projektów współrealizowanych z Unią pozwoliła na skuteczne odwołanie się od nałożenia kary finansowej. Profesjonalizm w działaniu Pana Grzegorza, skuteczność i mobilizacja w bardzo krótkim terminie na odwołanie, pozwalają nam dalej kontynuować prace modernizacyjne”

Elżbieta Łaganowska
Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

„Prawnik Grzegorz Karwatowicz oraz jego współpracownicy reprezentowali naszą Spółkę przed sądem powszechnym obu instancji (Sąd Okręgowy w Świdnicy oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu). W obu przypadkach uzyskaliśmy pozytywne wyroki w naszej sprawie, a nałożona korekta finansowa została prawomocnie uchylona”

.Mirosław Golak, Tomasz Golak
Dźwigi Golak s.c.

„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego potwierdza, że w ramach realizacji projektu (…) dwukrotnie skorzystaliśmy w usług doradczych świadczonych przez pana Grzegorza Karwatowicza. We współpracy tej mogliśmy liczyć na wnikliwą i bardzo rzeczową analizę przypadku, popartą szeroką wiedzą z zakresu realizacji projektów z wykorzystaniem finansowania ze środków publicznych (unijnych) oraz orzecznictwa krajowego i europejskiego w tym zakresie (…) co pozwala określić tę współpracę za wysoce efektywną i zadowalającą”

ks. dr inż. Marek Muzyk
Dyrektor Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW w Warszawie

„Przedstawiona w zastrzeżeniach argumentacja prawna pozwoliła na obniżenie wskaźnika korekt finansowych z bazowych 25% na 5%. Polecam Pana Grzegorza Karwatowicza jako godnego uwagi prawnika w sprawach, gdzie wymagana jest ekspercka wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej”

Grażyna Szotkowska
Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

„Wykonywane usługi charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, trafnością użytych argumentów prawnych wraz z przywołaniem aktualnych orzecznictw sądowych, były rzetelne i sporządzone w terminie, przyczyniając się do ochrony naszych interesów prawnych i finansowych. W trakcie realizacji umowy Pan Mecenas Grzegorz Karwatowicz wykazał się profesjonalizmem i starannością. Rzetelnie wywiązywał się z ustalonych terminów i zobowiązań. Skorzystaliśmy z usługi dostosowanej do naszych oczekiwań i uwzględniającej specyfikę sektora służby zdrowia”.

Barbara Kałużewska
Prezes Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o. o.

„Na skutek wniesionego odwołania od decyzji IP POIiŚ 2014-2020, organ II instancji (Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju) uchylił decyzję Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu środków i umorzył postępowanie w pierwszej instancji w całości. (…) rekomendujemy Pana Mecenasa Grzegorza Karwatowicza jako godnego uwagi eksperta w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa UE”

Paweł Wojtasik
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Staszowie

„Firma Grzegorz Karwatowicz Doradztwo Europejskie i Prawne (…) sporządziła ekspertyzę prawną dotyczącą postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych… Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i w ustalonym terminie. Ekspertyza była jednym z elementów, który wpłynął na obniżenie wskaźnika korekty finansowej”.

Adam Poliński
Zastępca Prezydenta Miasta Białystok

„Profesjonalne i terminowe podejście do powierzonego zadania, pozwala uznać Pana Grzegorza Karwatowicza jako w pełni wiarygodnego, zapewniającego obsługę na najwyższym poziomie oraz godnego polecenia specjalistę od prawa zamówień publicznych i korekt finansowych”

Mariusz Wiórek
Wicestarosta Tczewski

„Doradztwo prawne polegało na sporządzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, w treści której ustalona została 5% korekta finansowa za naruszenie ustawy Pzp. (…) IZ RPO WD 2014-2020 odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. Polecam Pana Grzegorza Karwatowicza jako sprawdzonego eksperta w zakresie zamówień publicznych i korekt finansowych”.

Ewa Dobrowolska
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 i 13 we Wrocławiu

„Argumentacja podniesiona w zastrzeżeniach prowadziła do obniżenia przez IZ RPO WD wskaźnika korekty finansowej z 10% do 5%. Dlatego polecam Pana Grzegorza Karwatowicza jako eksperta w sprawach związanych z nieprawidłowościami w projektach unijnych oraz korektami finansowymi”

Marcin Mirecki
Zastępca Burmistrza Gminy Leśna

„Reasumując polecamy Pana Grzegorza Karwatowicza jako wysokiej klasy specjalistę z zakresu prawa zamówień publicznych w powiązaniu ze znajomością dyrektyw unijnych w tym przedmiocie”

Wojciech Rychlik
Starosta Zduńskowolski

„Pan Grzegorz Karwatowicz Doradztwo Europejskie i Prawne realizował na zlecenie Gminy Sosnowiec usługę obejmującą sporządzenie ekspertyzy prawnej, która potwierdzi stanowisko Gminy Sosnowiec, że (…) nie doszło do naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowana ekspertyza była jednym z argumentów, który w efekcie – miał wpływ na anulowanie nałożonej korekty”

Agnieszka Czechowska-Kopeć
Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec

„Czynnikami godnymi podkreślenia są wysokie kwalifikacje oraz rzetelna wiedza merytoryczna, a także dokładność i profesjonalizm, które pozwoliły na pełne wykorzystanie w praktyce opracowanej dokumentacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować usługi świadczone przez Pana Grzegorza Karwatowicza”

Henryk Łucki
Zastępca Wójta Gminy Tczew

Szkolenia

„Potwierdzam, że Pan Grzegorz Karwatowicz współpracuje z Presscom sp. z o.o. od września 2009 r. do dnia dzisiejszego. W tym czasie Pan Grzegorz Karwatowicz przeprowadził 109 szkoleń (…)Każde ze szkoleń Pan Grzegorz Karwatowicz przeprowadził z najwyższym profesjonalizmem, rzetelnością i zaangażowaniem. Pan Grzegorz Karwatowicz dokładał przy tym staranności, aby w możliwie szeroki i przystępny sposób odpowiedzieć na każde pytanie zadawane przez uczestników szkoleń. W ankietach uczestnicy szkoleń podkreślali nie tylko ogromne doświadczenie, ale również wiedzę teoretyczną, którą Pan Grzegorz Karwatowicz umiejętnie łączył z praktyką”

Arkadiusz Karasek
Presscom sp. z o.o.

„Z satysfakcją mogę stwierdzić, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i sprawnie. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera prowadzącego szkolenie Pana Grzegorza Karwatowicza, który w interesujący i rzetelny sposób zaprezentował zagadnienia związane z poruszaną tematyką. Każda wątpliwość została wyjaśniona i omówiona. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i dyskusji uzupełnianych licznymi przykładami. Zaproponowana metodyka szkolenia spotkała się z dużą aprobatą wśród uczestników”.

Iwona Stąsiek
Dyrektor Wydziału w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

„Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu była organizatorem szkolenia przeznaczonego dla pracowników Izb Administracji Skarbowej realizujących zadania związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadzącym szkolenie był Pan Grzegorz Karwatowicz (…) Prowadzący szkolenie posiada wysoką wiedzę i kompetencje w zakresie omawianej tematyki, wykazał otwartość i gotowość do wyjaśnienia problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały. Wysoka efektywność zajęć i profesjonalne podejście do omawianej tematyki miały wpływ na zadowolenie uczestników szkolenia”.

Dariusz Zujko
Zastępca Dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

„W ankietach oceniających, uczestnicy szklenia zwrócili uwagę na bardzo dobre przygotowanie szkolącego, jego komunikatywność, duże doświadczenie zawodowe oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Uczestnicy szkolenia podkreślili także przydatność szkolenia w dalszej pracy. Z uwagi na powyższe rekomendujemy Pana Grzegorza Karwatowicza jako szkolącego godnego polecenia, tym samym potwierdzamy jego profesjonalizm…”

Aleksandra Mizera
Sekretarz Miasta Tarnowa

„Zakres tematyczny szkolenia oraz jego formułę przeprowadzenia oceniam wysoko. Dużym atutem przeprowadzonych zajęć było ciekawe i urozmaicone podejście do tematyki szkolenia. Jestem przekonany, że wiedza jaką uzyskali uczestnicy szkolenia przyczyni się do uniknięcia błędów podczas realizacji zamówień finansowych z funduszy unijnych…”

Mariusz Wiórek
Wicestarosta Tczewski

„Pan Grzegorz Karwatowicz na zlecenie Centrum Szkoleń KOMPETENCJA przeprowadzał szkolenia z zakresu zamówień publicznych, pomocy publicznej, funduszy UE. Odbiorcami szkoleń (otwartych) były jednostki sektora finansów publicznych i spółki publiczne oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dwa cykle szkoleń zamkniętych). Każde ze szkoleń było bardzo wysoko oceniane przez uczestników, którzy w ankietach podkreślali nie tylko dużą wiedzę trenera, ale również przystępny sposób prowadzenia zajęć oraz jego zaangażowanie”

Klaudia Dycewicz
Centrum Szkoleń KOMPETENCJA

„Zakres szkoleniowy projektu dotyczył specjalistycznych szkoleń z zakresu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych i adresowany był do pracowników Urzędów Gmin, Miast oraz Urzędu Marszałkowskiego (…). Pan Grzegorz Karwatowicz uczestniczył w realizacji projektu jako trener przeprowadzając cykl szkoleń „Przygotowanie Projektu”. Przeprowadzone szkolenia przez Pana Grzegorza Karwatowicza zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników… Ocena dotyczy zarówno zakresu tematycznego szkolenia, sposobu przekazywania wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. Jako organizator chciałaby szczególnie podkreślić kwestię bardzo dobrej współpracy pomiędzy Panem Grzegorzem a organizatorem szkoleń wynikającą z solidności, terminowości i osobistego zaangażowania trenera w proces przygotowania i przeprowadzenia szkoleń”

Anita Nowak
STUDEO Konferencja Szkolenia

„Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wskazali na wysokość jakość przeprowadzonego szkolenia, które dostosowane zostało do oczekiwań zawartych w zapytaniu ofertowym. Uczestnicy szkolenia podkreślali profesjonalne przygotowanie Pana Grzegorza Karwatowicza do omawianej tematyki (…) Uczestnicy szkolenia zwrócili również uwagę na sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, który przedstawia wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, łącząc umiejętnie teorię z praktyką, jak również przedstawiając rozwiązania problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia w zakresie tematyki szkolenia”

Magdalena Skalska
EUROSTEP